ร่วมงานกับเรา - KA

ร่วมงานกับเรา

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานลาดหลุมแก้ว)

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม บริหารการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า  5 ปี
  • มีทักษะทักษะด้านการวางแผนและการสื่อสารได้ดี
  •  มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ

  ลักษณะงาน: มีหน้าที่จัดการดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งหมด เช่น การรับสมัคร, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน, การดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน, การอบรมพนักงาน, การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กรเป็นต้น

 • เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานดินแดง) 5 อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  35  ปี
  • วุฒิปริญญาตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนงานด้านการตลาดได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ประสานงานได้ดี
  •  ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป

  ลักษณะงาน :  รับผิดชอบต่องานการตลาดและการส่งเสริมการขาย โดยวางแผนงานการทำตลาดและส่งเสริมการขายโดยดำเนินการจัดทำ Promotion หรือ Activity ให้กับสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร

 • เจ้าหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด /R&D Marketing (ประจำสำนักงานดินแดง) 2 อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศหญิง  อายุ  22  ปี  ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • รับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์การตลาดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบออกสู่ตลาด
  • มีความคิดสร้างสรรค์, อดทน, ชอบและสนใจในเรื่องแฟชั่น/เครื่องสำอาง มีบุคลิกที่ดี มั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก อดทน ซื่อสัตย์
  • มีความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป

  ลักษณะงาน :  รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ แสดงความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะข้อเสนอใหม่ๆ และดำเนินการเกี่ยวข้องกับการวิจัยและการตลาดด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบออกสู่ตลาด

 • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ /R&D (ประจำสำนักงานดินแดง) 2 อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศหญิง  อายุ  22  ปี  ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เภสัชศาสตร์ เครื่องสำอางหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์, มีความอดทน ชอบการทดลอง, เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ, รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
  • มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอาง 2 หรือ 3 ปีขึ้นได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงาน :  รับผิดชอบค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่บริษัท พร้อมหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตามที่ฝ่ายการตลาดต้องการ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

 • IT Support (ประจำสำนักงานดินแดง)

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศ ชาย/หญิง – อายุ 25-30 ปี
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน Support ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office, Network, Antivirus, Mail Client รวมถึง Hardware ต่างๆ
  • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา และค้นหาปัญหาต่าง
  • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี

  ลักษณะงาน :  สามารถดูแลติดตั้งและแก้ไขปัญหา IT Support ขององค์กรและดูแลระบบ LAN, Network ,  คอมพิวเตอร์ และHardware ต่าง ๆรวมทั้งจัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน IT ที่ต้องนำมาใช้งานภายในองค์กร และจัดทำ, ดูแลระบบการควบคุมทรัพย์สินด้าน IT ขององค์กร, จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่าง ๆและให้คำแนะนำ users ในรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ IT อย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถกำหนดการวางแผนและการอัพเกรดการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาจัดการด้านการ back up ข้อมูลของ user และช่วยเหลือ user ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้

 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและการตลาด ต่างจังหวัด (ประจำสำนักงานดินแดง) 4 อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศหญิง/ชาย  อายุไม่เกิน  35  ปี
  • วุฒิปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการดูแล PC,ขับรถยนต์ได้ มียานพาหนะเป็นของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

  ลักษณะงาน :  รับผิดชอบในการบริหารงานดูแล PC  ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ  และงานส่งเสริมการขาย โดยวางแผนงานการทำส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย เช่นการจัดทำ Promotion หรือ Activity ให้กับสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น

 • เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย /Sales Coordinator (ประจำสำนักงานดินแดง) 2 อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศ หญิง  อายุไม่เกิน  35  ปี
  • วุฒิ ม.6 (เทียบเท่า) หรือ ปวช. – ปริญญาตรี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power point  ฯลฯ เป็นอย่างดี

  ลักษณะงาน :  รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารงานขายของฝ่ายขาย  สรุปและจัดทำ รายงานขาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • เจ้าหน้าที่ขายห้างสรรพสินค้า /Key Account Executive (ประจำสำนักงานดินแดง) 4 อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  35  ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ประสานงานได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
  • มีประสบการณ์ตรงในการดูแลจัดการสินค้าในร้านค้า รูปแบบ  Modern trade

  ลักษณะงาน :  รับผิดชอบบริหารลูกค้าและงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายของห้างที่ได้รับผิดชอบ ประสานงาน และเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า รวมถึงการนำเสนอสินค้าต่อคู่ค้า และประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯให้ทุกกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย

 • ผู้จัดการฝ่ายขายร้านยา (ประจำสำนักงานดินแดง) 4 อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  35  ปี
  • วุฒิปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • รับผิดชอบการวางแผนการขาย การควบคุมดูแลลูกค้าเก่า  และหาลูกค้าใหม่และควบคุมการเก็บหนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขาย, มีความสามารถในการวางแผนส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย
  • ขับรถยนต์ได้ มียานพาหนะเป็นของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป

  ลักษณะงาน :  รับผิดชอบบริหารลูกค้าและงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายของร้านยา  ที่ได้รับผิดชอบ ประสานงาน และเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า รวมถึงการนำเสนอสินค้าต่อคู่ค้า และประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯให้ทุกกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย

 • พนักงานประชาสัมพันธ์/โอเปอร์เรเตอร์ (ประจำสำนักงานดินแดง)

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศหญิงอายุ  20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป
  • บุคลิกดี, น้ำเสียงไพเราะ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงาน : ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่องาน  พร้อมให้บริการข้อมูลเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานภายใน, รับส่งสายโทรศัพท์ไปยังแผนกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหน่วยรถ กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด (ประจำสำนักงานดินแดง) 10 อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน  35  ปี
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้( ตามรอบวันทำงานของเดือน โดยประมาณ  24 วัน)

  ลักษณะงาน  รับผิดชอบบริหารงานขายให้กับร้านค้าและลูกค้า ในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย ที่ทางบริษัทกำหนด

 • หมายเหตุ :

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล…
  คุณบุญธิดา และคุณธีรารัตน์  โทร. 0-2644-2987-8 ต่อ 199 หรือ 118
  Email : boonthidak@ka-th.com ; teerarats@ka-th.com